Тел. 02/3230-401 e-mailjuzsd-sk@mtsp.gov.mk
Select Page

Директор

Стојан Станиславски

s.stanislavski@zsd.gov.mk

Раководител на Служба за правно нормативни работи и професионален развој

Емилија Размоска

e.razmoska@zsd.gov.mk

Советник за лиценцирање

Ана Бошњак

a.bosnjak@zsd.gov.mk

Советник за одобрување на програми за континуирана професионална едукација

Даниела Станојковска

d.stanojkovska@zsd.gov.mk

Советник за одобрување на програми за континуирана професионална едукација

Марта Марковска

m.markovska@zsd.gov.mk

Раководител на служба за надзор над стручна работа и супервизија

Соња Кипровска

s.kiprovska@zsd.gov.mk

Советник за надзор над стручната работа

Ана Павловска

a.pavlovska@zsd.gov.mk

Советник за надзор над стручната работа

Емилија Раткова

e.ratkova@zsd.gov.mk

Советник за надзор над стручната работа

Снежана Пајовиќ Мишевска

s.p.misevska@zsd.gov.mk

Советник за надзор над стручната работа

Соња Атанасова

s.atanasova@zsd.gov.mk

Советник за надзор над стручната работа

Оливера Станковиќ

o.stankovik@zsd.gov.mk

Советник за супервизија

Аленка Бинички Арсеновски

a.b.arsenovski@zsd.gov.mk

Советник за супервизија

Душанка Петрова

d.petrova@zsd.gov.mk

Советник за супервизија

Билјана Јарчевска

b.jarcevska@zsd.gov.mk

Раководител на служба за унапредување на дејноста социјална заштита

Весна Самојловска

v.samojlovska@zsd.gov.mk

Советник за истражување и анализи

Васка Стефановска

v.stefanovska@zsd.gov.mk

Советник за истражување и анализи

Невена Петровска

n.petrovska@zsd.gov.mk

Советник за истражување и анализи

Климентина Спасовска

k.spasovska@zsd.gov.mk

Советник за подготовка на стандарди и процедури

Тања Цветковиќ Данева

t.c.daneva@zsd.gov.mk

Советник за подготовка на стандарди и процедури

Катица Кичукова Голубовска

k.k.golubovska@zsd.gov.mk

Советник за подготовка на стандарди и процедури

Ивана Двојакова

i.dvojakova@zsd.gov.mk

Самостоен референт за јавни набавки

Соње Николовска

s.nikolovska@zsd.gov.mk