Тел. 02/3230-401 e-mailjuzsd-sk@mtsp.gov.mk
Select Page

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ГО ИМААТ ПОЛОЖЕНО ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ

18.08.2020 година

1 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Александра Досевскасоцијален работник(ЈУ ЦСР Пробиштип)09:00
Каролина Кузевадефектолог (ЈУ ЦСР Пробиштип)09:20
Габриела Кркачевасоцијален работник (ЈУ МЦСР Скопје)09:40
Наум Јамовскиправник (ЈУ МЦСР Скопје)10:00
Љупка Љубиновскапсихолог (ЈУ МЦСР Скопје)10:20
Даниела Ѓорѓиевскадефектолог (ЈУ МЦСР Велес)10:40
Маре Амбарковапедагог (ЈУ МЦСР Велес)12:00
Александра Ристовасоцијален работник(ЈУ МЦСР Велес)12:20
Самир Зумберисоцијален работник (ЈУ МЦСР Куманово)12:40
Наиље Фејзулаиправник(ЈУ МЦСР Куманово)13:00
Сања Јовановскапсихолог (ЈУ МЦСР Куманово)13:20
Елена Петрушевскасоцијален работник (ЈУ МЦСР Куманово)13:4018.08.2020 година

2 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Ирина Ризовасоцијален работник (ЈУМЦСР Кавадарци)09:00
Александра Марковасоцијален работник (ЈУМЦСР Кавадарци)09:20
Смиља Малинковасоцијален работник (ЈУ МЦСР Кавадарци)09:40
Митко Миховсоцијален работник (ЈУ МЦСР Кавадарци)10:00
Благица Симовскасоцијален работник (ЈУ МЦСР Тетово)10:20
Ѓилсиме Реџеписоцијален работник(ЈУ МЦСР Тетово)10:40
Глигорије Стојановскисоцијален работник(ЈУ МЦСР Тетово)12:00
Ељез Рамаданисоцијален работник(ЈУ МЦСР Тетово)12:20
Емилија Богдановскасоцијален работник (ЈУ МЦСР Штип)12:40
Љупка Богатиновскасоцијален работник (ЈУ МЦСР Штип)13:00
Верица Мазганскисоцијален работник (ЈУ МЦСР Штип)13:20
Наталија Митрева Митевпсихолог (ЈУ МЦСР Штип)13:4018.08.2020 година

3 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Милена Урдаревиќ Цуциќсоцијален работник (ЈУ Детски дом 11 Октомври  Скопје)09:00
Мишо Божиновскидефектолог(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)09:20
Елизабета Младеновскадефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)09:40
Наташа Денчевска Ѓоргиевадефектолог(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)10:00
Билјана Миленковскадефектолог(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)10:20
Панче Тофиловскипедагог (СОС Детско Село – Скопје)10:40
Стојка Станческапедагог (СОС Детско Село – Скопје)12:00
Ивана Божиновскасоцијален работник(СОС Детско Село – Скопје)12:20
Александра Мирковскадефектолог(СОС Детско Село – Скопје)12:40
Александра Миновскасоцијален работник (СОС Детско Село – Скопје)13:00
Даниела Насева Смилескасоциолог(ЈУ Детски дом 11 Октомври – Скопје)13:20
Слаѓана Јордановскасоцијален работник(ЈУ Детски дом 11 Октомври – Скопје)13:4019.08.2020 година

1 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Дивна Михајловиќсоцијален работник(ЈУ МЦСР Скопје)09:00
Марија Мисирлиевска Мијоскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Битола)09:20
Моника Стојчевскаправник(ЈУ МЦСР Битола)09:40
Наташа Лозановскасоцијален работник (ЈУ МЦСР Битола)10:00
Борче Ристевскисоцијален работник(ЈУ ЦСР Ресен)10:20
Христина Стојчевскапсихолог(ЈУ ЦСР Ресен)10:40
Симона Велиновскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Делчево)12:00
Билјана Иванова Стојановскапсихолог(ЈУ МЦСР Делчево)12:20
Марија Симовапсихолог(ЈУ МЦСР Делчево)12:40
Душко Михаиловскисоцијален работник(ЈУ МЦСР Делчево)13:00
Софија Ручкомановапедагог(ЈУ МЦСР Гевгелија)13:20
Ѓорге Хаџитошевправник(ЈУ МЦСР Гевгелија)13:40
Менче Јанчевасоцијален работник(ЈУ МЦСР Гевгелија)14:00
Руска Митровасоцијален работник(ЈУ МЦСР Гевгелија)14:20
Васка Јанчевправник(ЈУ МЦСР Гевгелија)14:40
Тања Поповаправник(ЈУ МЦСР Гевгелија)15:00
Елена Ивановасоцијален работник(ЈУ МЦСР Гевгелија)15:2019.08.2020 година

2 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Пецко Невеселовсоцијален работник(ЈУ ЦСР Валандово)09:00
Петар Јанакиевсоцијален работник(ЈУ ЦСР Валандово)09:20
Драган Чочковправник(ЈУ ЦСР Валандово)09:40
Благоје Зајковпедагог(ЈУ ЦСР Валандово)10:00
Биљана Миловскапедагог(ЈУ МЦСР Берово)10:20
Скендер Дациправник(ЈУ МЦСР Дебар)10:40
Лулкуќе Спахиупсихолог(ЈУ МЦСР Дебар)12:00
Лела Далендишесоцијален работник(ЈУ МЦСР Дебар)12:20
Арлинда Телќиупсихолог(ЈУ МЦСР Дебар)12:40
Христина Ангеловапсихолог(ЈУ МЦСР Кавадарци)13:00
Небојша Маринковиќправник(ЈУ МЦСР Кавадарци)13:20
Слободанка Атанасковаправник(ЈУ МЦСР Кавадарци)13:40
Мелита Ристовска Ивановиќсоцијален работник(ЈУ МЦСР Куманово)14:00
Далибор Митевскиправник(ЈУ МЦСР Куманово)14:20
Магдалена Спасовскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Куманово)14:40
Драгана Пешевскаправник(ЈУ МЦСР Куманово)15:00
Гордана Трајковиќпсихолог(ЈУ ЦСР Куманово)15:2019.08.2020 година

3 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Силвија Анастасоскасоцијален работник(ПУСЗ Феникс)09:00
Кристина Копевскасоцијален работник(ПУСЗ Дабевски)09:20
Катерина Серафимовскасоцијален работник(ПУСЗ Хантерс Лајф)09:40
Емилија Пешевскасоцијален работник(ПУСЗ Руски)10:00
Моника Чекаловиќсоцијален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)10:20
Марија Стојковапедагог(ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)10:40
Николина Дојчиновскапсихолог(ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)12:00
Соња Цаковиќ Цветановскапедагог(ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)12:20
Томислав Ружинсоцијален работник(ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)12:40
Гораст Велковскисоцијален работник(ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)13:00
Фанија Блажевскадефектолог(ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)13:20
Ана Гешовскапедагог(ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)13:40
Мујо Машовиќправник(ЈУ Прифатен центар за сместување на лица баратели на право на азил – Скопје)14:00
Магде Петровскапсихолог (ЈУ Прифатен центар за сместување на лица баратели на право на азил – Скопје)14:20
Мартин Цаневскисоцијален работник (Здружение Хуманост)14:40
Дамјан Николовскисоцијален работник (Здружение Хуманост)15:00
Менка Димовскасоцијален работник (ПУСЗ Св. Петка)15:2020.08.2020 година

1 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Соња Атанасовскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Велес)09:00
Андријана Велиноваправник(ЈУ МЦСР Велес)09:20
Елена Петрушевскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Велес)09:40
Дејан Лазаровсоцијален работник(ЈУ МЦСР Кочани)10:00
Габриела Јосифовасоцијаен работник(ЈУ МЦСР Кочани)10:20
Наталија Трајчовасоцијален работник (ЈУ МЦСР Кочани)10:40
Љубица Ивановапсихолог(ЈУ МЦСР Кочани)12:00
Љупка Јанковаправник(ЈУ МЦСР Кочани)12:20
Слаѓа Младеновскаправник(ЈУ ЦСР Кратово)12:40
Иванка Митевскасоцијален работник (ЈУ ЦСР Кратово)13:00
Оливера Мицкоскапсихолог(ЈУ ЦСР Крушево)13:20
Крсте Андоновскиправник(ЈУ МЦСР Охрид)13:40
Кристина Поповска Илијевскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Гостивар)14:00
Адиле Рустемипедагог(ЈУ МЦСР Гостивар)14:20
Азби Шаќирипсихолог(ЈУ МЦСР Гостивар)14:40
Магдалена Савескаправник(ЈУ МЦСР Гостивар)15:00
Арниса Дехариправник(ЈУ МЦСР Тетово)15:20
Александра Анѓелкоскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Тетово)15:4020.08.2020 година

2 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Арлинда Лиманисоцијален работник(ЈУ МЦСР Тетово)09:00
Џејља Исмаиљисоцијален работник(ЈУ МЦСР Тетово)09:20
Саљихе Абдијапсихолог(ЈУ МЦСР Тетово)09:40
Тање Тренкоска Алексоскаправник(ЈУ МЦСР Прилеп)10:00
Лиљана Јорданоскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Прилеп)10:20
Дејан Тошескиправник(ЈУ МЦСР Прилеп)10:40
Дејан Чупетрескисоцијален работник(ЈУ МЦСР Прилеп)12:00
Нела Јездиќсоцијален работник(ЈУ МЦСР Прилеп)12:20
Даниела Пижоскапедагог(ЈУ МЦСР Прилеп)12:40
Ѓурѓица Димескадефектолог(ЈУ МЦСР Прилеп)13:00
Катерина Димовскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Скопје)13:20
Ирина Кажиќсоцијален работник(ЈУ МЦСР Скопје)13:40
Бистра Талеска Постоловскапсихолог(ЈУ МЦСР Скопје)14:00
Игор Павловиќправник(ЈУ МЦСР Скопје)14:20
Татјана Арсовскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Скопје)14:40
Кристина Сиљановскипсихолог(ЈУ МЦСР Скопје)15:00
Елизабета Кочовскасоцијален работник (ЈУ МЦСР Тетово)15:20
Светлана Стаматовскаправник (ЈУ МЦСР Тетово)15:4020.08.2020 година

3 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Теодора Василевскасоцијален работник(ПУСЗ Сончева Куќа)09:00
Кристијан Бангиевсоцијален работник(ПУСЗ Сонце)09:20
Тимка Ивановасоцијален работник(ПУСЗ Актив)09:40
Елена Петрескаспецијален едукатор и рехабилитатор(ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола)10:00
Мевљана Метликупсихолог(ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола)10:20
Ефтимија Ивановскапсихолог(ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола)10:40
Орхидеја Ефтимовафизиотерапевт(ЈУ Завод за заштита и рехабилитација, Бања Банско, Струмица)12:00
Габриела Ѓоргиевасоцијален работник(ЈУ Завод за заштита и рехабилитација, Бања Банско, Струмица)12:20
Марија Трајкоска-Јовановапсихолог(ПУСЗ Жана)12:40
Наташа Момировскаспецијален едукатор и рехабилитатор(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)13:00
Стојанка Коцевадефектолог(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)13:20
Маја Темковадефектолог(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)13:40
Сузана Богдановскадефектолог(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)14:00
Анета Стефановскадефектолог(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)14:20
Јасмина Илиевасоцијален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)14:40
Јана Зенговскапсихолог(ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)15:00
Јовица Димитриевскипедагог(ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)15:20
Стерја Димовправник(Здружение ЕСИ НЕЛИС-Скопје)15:4021.08.2020 година

1 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Жанина Петровсоцијален работник(ЈУ МЦСР Скопје)09:00
Катерина Николовскаправник(ЈУ МЦСР Скопје)09:20
Туника Радиќ Папацафапедагог(ЈУ МЦСР Скопје)09:40
Павле Христовправник(ЈУ МЦСР Струмица)10:00
Билјана Стојчеваправник(ЈУ МЦСР Струмица)10:20
Елена Ѓорѓиеваправник(ЈУ МЦСР Струмица)10:40
Елица Божиновскаправник(ЈУ МЦСР Струмица)12:00
Билјана Глигоровасоцијален работник(ЈУ МЦСР Струмица)12:20
Едмир Телаправник(ЈУ МЦСР Струга)12:40
Оливера Матлиоскасоцијален работник (ЈУ МЦСР Струга)13:00
Весна Илиеваправник(ЈУ МЦСР Скопје)13:20
Дарко Јаковлевскисоцијален работник(ЈУ МЦСР Скопје)13:40
Ерди Мехметипсихолог(ЈУ МЦСР Скопје)14:00
Стефан Кимовскиправник(ЈУ МЦСР Скопје)14:20
Андријана Алексоскапедагог(ЈУ МЦСР Скопје)14:40
Кристина Симјановскаправник(ЈУ МЦСР Скопје)15:00
Арбан Бератиправник(ЈУ МЦСР Скопје)15:20
Билјана Ангеловскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Скопје)15:40
Ангела Стрезовскапсихолог (ЈУ МЦСР Скопје)16:0021.08.2020 година

2 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Беса Љутаправник(ЈУ МЦСР Тетово)09:00
Александра Перовскаправник(ЈУ МЦСР Тетово)09:20
Слободан Ѓорѓевскиправник(ЈУМЦСР Тетово)09:40
Марија Исаевска – Ристовскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Тетово)10:00
Биљана Ангеловиќ – Антовпсихолог(ЈУ ЦСР Пробиштип)10:20
Надица Анчевскасоцијален работник(ЈУ ЦСР Пробиштип)10:40
Снежана Петрушевправник(ЈУ ЦСР Пробиштип)12:00
Соња Анчевасоцијален работник(ЈУ МЦСР Радовиш)12:20
Ељван Нанушева Алисоцијален работник(ЈУ МЦСР Радовиш)12:40
Александра Стојановскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Крива Паланка)13:00
Жаклина Димитриовскисоцијален работник(ЈУ МЦСР Крива Паланка)13:20
Елена Вучевска – Цоневскадефектолог(ЈУ МЦСР Крива Паланка)13:40
Весна Вељановасоцијален работник(ЈУ МЦСР Неготино)14:00
Филип Петровскиправник(ЈУ МЦСР Неготино)14:20
Цветанка Ташевасоцијален работник(ЈУ МЦСР Неготино)14:40
Цанка Рутевасоцијален работник (ЈУ МЦСР Неготино)15:00
Жанета Стојковскасоцијален работник(ЈУ МЦСР Свети Николе)15:20
Александра Калофовапсихолог (ЈУ МЦСР Свети Николе)15:4021.08.2020 година

3 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Наташа Николоскасоцијален работник(Црвен Крст – Општинска организација Гостивар)09:00
Сузана Вељановапсихолог(Црвен Крст – Општинска организација Неготино)09:20
Јасмина Лекоскапсихолог(Црвен Крст – Општинска организација Струга)09:40
Менче Златиновасоцијален работник(Црвен Крст  – Општинска организација Струмица)10:00
Маре Стојменовска – Мицевскаспецијален едукатор и рехабилитатор(Црвен Крст – Општинска организација Битола)10:20
Драгана Максимовска Стојковскиспецијален едукатор и рехабилитатор(Здружение ИНКЛУЗИВА)10:40
Елена Мерџановскасоцијален работник(ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)12:00
Катерина Јошевскасоцијален работник(ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)12:20
Кристина Милошескапедагог(ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)12:40
Ервин Шиковскипедагог(ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)13:00
Демирша Османовправник(ЈУ МЦСР Штип)13:20
Даниела Стојанова Зафировапедагог(ЈУ МЦСР Штип)13:40
Верица Алексовасоцијален работник (ЈУ МЦСР Штип)14:00
Мери Андоноваправник(ЈУ МЦСР Штип)14:20
Весна Пановсоцијален работник(ЈУ МЦСР Штип)14:40
Катерина Јовановскадектолог(ЈУ МЦСР Штип)15:00
Весна Ѓорчева Ефтимоваправник(ЈУ МЦСР Свети Николе)15:20
Катерина Сенева Коневасоцијален работник(ЈУ МЦСР Свети Николе)15:40