Тел. 02/3230-401 e-mailjuzsd-sk@mtsp.gov.mk
Select Page

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ ОД СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ИМААТ ОДОБРЕНИ БАРАЊА ОД КОМИСИЈАТА

Теоретскиот дел од стручниот испит ќе се одвива во просториите на ДХО ,,Даре Џамбаз,, Сала бр.1

28.07.2020 година во 09:00 часот

 1. Ангела Стрезовска – психолог (ЈУ МЦСР Скопје)
 2. Габриела Кркачева – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)
 3. Наум Јамовски – правник (ЈУ МЦСР Скопје)
 4. Каролина Кузева – дефектолог (ЈУ МЦСР Скопје)
 5. Љупка Љубиновска – психолог (ЈУ МЦСР Скопје)
 6. Даниела Ѓорѓиевска – дефектолог (ЈУ МЦСР Велес)
 7. Маре Амбаркова – педагог (ЈУ МЦСР Велес)
 8. Александра Ристова – социјален работник (ЈУ МЦСР Велес)
 9. Самир Зумбери – социјален работник (ЈУ МЦСР Куманово)
 10. Наиље Фејзулаи – правник (ЈУ МЦСР Куманово)
 11. Сања Јовановска – психолог (ЈУ МЦСР Куманово)
 12. Елена Петрушевска – социјален работник (ЈУ МЦСР Куманово)
 13. Ирина Ризова – социјален работник (ЈУ МЦСР Кавадарци)
 14. Александра Маркова – социјален работник (ЈУ МЦСР Кавадарци)
 15. Смиља Малинкова – социјален работник (ЈУ МЦСР Кавадарци)
 16. Митко Михов – социјален работник (ЈУ МЦСР Кавадарци)
 17. Благица Симовска – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)
 18. Ѓилсиме Реџепи – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)
 19. Глигорије Стојановски – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)
 20. Ељез Рамадани – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)
 21. Емилија Богдановска – социјален работник (ЈУ МЦСР Штип)
 22. Љупка Богатиновска – социјален работник (ЈУ МЦСР Штип)
 23. Верица Мазгански – социјален работник (ЈУ МЦСР Штип)
 24. Наталија Митрева Митев – психолог (ЈУ МЦСР Штип)

28.07.2020 година во 11:30 часот

 1. Биљана Миловска – педагог (ЈУ МЦСР Берово)
 2. Марија Мисирлиевска Мијоска – социјален работник (ЈУ МЦСР Битола)
 3. Моника Стојчевска – правник (ЈУ МЦСР Битола)
 4. Пецко Невеселов – социјален работник (ЈУ ЦСР Валандово)
 5. Петар Јанакиев – социјален работник (ЈУ ЦСР Валандово)
 6. Драган Чоков – правник (ЈУ ЦСР Валандово)
 7. Благоје Зајков – педагог (ЈУ ЦСР Валандово)
 8. Софија Ручкоманова – педагог (ЈУ МЦСР Гевгелија)
 9. Ѓорге Хаџитошев – правник (ЈУ МЦСР Гевгелија)
 10. Менче Јанчева – социјален работник (ЈУ МЦСР Гевгелија)
 11. Руска Митрова – социјален работник (ЈУ МЦСР Гевгелија)
 12. Васка Јанчев – правник (ЈУ МЦСР Гевгелија)
 13. Тања Попова – правник (ЈУ МЦСР Гевгелија)
 14. Елена Иванова – социјален работник (ЈУ МЦСР Гевгелија)
 15. Скендер Даци – правник (ЈУ МЦСР Дебар)
 16. Лулкуќе Спахиу – психолог (ЈУ МЦСР Дебар)
 17. Лела Далендише – социјален работник (ЈУ МЦСР Дебар)
 18. Арлинда Телќиу – психолог (ЈУ МЦСР Дебар)
 19. Симона Велиновска – социјален работник (ЈУ МЦСР Делчево)
 20. Билјана Иванова Стојановска – психолог (ЈУ МЦСР Делчево)
 21. Марија Симова – психолог (ЈУ МЦСР Делчево)
 22. Душко Михаиловски – социјален работник (ЈУ МЦСР Делчево)
 23. Борче Ристевски – социјален работник (ЈУ ЦСР Ресен)
 24. Христина Стојчевска – психолог (ЈУ ЦСР Ресен)

28.07.2020 година во 14:00 часот

 1. Мишо Божиновски – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)
 2. Елизабета Младеновска – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)
 3. Наташа Денчевска Ѓоргиева – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)
 4. Билјана Миленковска – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)
 5. Габриела Ѓоргиева – социјален работник (ЈУ Завод за заштита и рехабилитација – Б.Банско)
 6. Панче Тофиловски – педагог (СОС Детско Село – Скопје)
 7. Стојка Станческа – педагог (СОС Детско Село – Скопје)
 8. Ивана Божиновска – социајлен работник (СОС Детско Село – Скопје)
 9. Александра Мирковска – дефектолог (СОС Детско Село – Скопје)
 10. Александра Миновска – социјален работник( СОС Детско Село – Скопје)
 11. Даниела Насева Смилеска – социолог (ЈУ Детски дом 11 Октомври – Скопје)
 12. Слаѓана Јордановска – социјален работник (ЈУ Детски дом 11 Октомври – Скопје)
 13. Милена Урдаревиќ Цуциќ – социјален работник (ЈУ Детски дом 11 Октомври – Скопје)
 14. Силвија Анастасоска – социјален работник (ПУСЗ Феникс)
 15. Кристина Копевска – социјален работник (ПУСЗ Дабевски)
 16. Катерина Серафимовска – социјален работник (ПУСЗ Хантерс Лајф)
 17. Емилија Пешевска – социјален работник (ПУСЗ Руски)

29.07.2020 во 09:00 часот

 1. Соња Атанасовска – социјален работник (ЈУ МЦСР Велес)
 2. Андријана Велинова – правник (ЈУ МЦСР Велес)
 3. Елена Петрушевска – социјален работник (ЈУ МЦСР Велес)
 4. Кристина Поповска Илијевска – социјален работник (ЈУ МЦСР Гостивар)
 5. Адиле Рустеми – педагог (ЈУ МЦСР Гостивар)
 6. Азби Шаќири – психолог (ЈУ МЦСР Гостивар)
 7. Магдалена Савеска – правник (ЈУ МЦСР Гостивар)
 8. Мелита Ристовска Ивановиќ – социјален работник (ЈУ МЦСР Куманово)
 9. Далибор Митевски – правник (ЈУ МЦСР Куманово)
 10. Магдалена Спасовска – социјален работник (ЈУ МЦСР Куманово)
 11. Драгана Пешевска – правник (ЈУ МЦСР Куманово)
 12. Христина Ангелова – психолог (ЈУ МЦСР Кавадарци)
 13. Небојша Маринковиќ – правник (ЈУ МЦСР Кавадарци)
 14. Слободанка Атанаскова – правник (ЈУ МЦСР Кавадарци)
 15. Катерина Димовска – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)
 16. Ирина Кажиќ – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)
 17. Дивна Михајловиќ – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)
 18. Бистра Талеска Постоловска – психолог (ЈУ МЦСР Скопје)
 19. Игор Павловиќ – правник (ЈУ МЦСР Скопје)
 20. Татјана Арсовска – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)
 21. Кристина Сиљановски – психолог (ЈУ МЦСР Скопје)
 22. Жанина Петров – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)
 23. Арлинда Лимани – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)
 24. Џејља Исмаиљи – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)
 25. Саљихе Абдија – психолог (ЈУ МЦСР Тетово)

29.07.2020 во 11:30 часот

 1. Дејан Лазаров – социјален работник (ЈУ МЦСР Кочани)
 2. Габриела Јосифова – социјаен работник (ЈУ МЦСР Кочани)
 3. Наталија Трајчова – социјален работник (ЈУ МЦСР Кочани)
 4. Љубица Иванова – психолог (ЈУ МЦСР Кочани)
 5. Љупка Јанкова – правник (ЈУ МЦСР Кочани)
 6. Слаѓа Младеновска – правник (ЈУ ЦСР Кратово)
 7. Иванка Митевска – социјален работник (ЈУ ЦСР Кратово)
 8. Гордана Трајковиќ – психолог (ЈУ МЦСР Куманово)
 9. Александра Стојановска – социјален работник (ЈУ МЦСР Крива Паланка)
 10. Жаклина Димитриовски – социјален работник (ЈУ МЦСР Крива Паланка)
 11. Елена Вучевска – Цоневска – дефектолог (ЈУ МЦСР Крива Паланка)
 12. Оливера Мицкоска – психолог (ЈУ ЦСР Крушево)
 13. Весна Вељанова – социјален работник (ЈУ МЦСР Неготино)
 14. Филип Петровски – правник (ЈУ МЦСР Неготино)
 15. Цветанка Ташева – социјален работник (ЈУ МЦСР Неготино)
 16. Цанка Рутева – социјален работник (ЈУ МЦСР Неготино)
 17. Крсте Андоновски – правник (ЈУ МЦСР Охрид)
 18. Тање Тренкоска Алексоска – правник (ЈУ МЦСР Прилеп)
 19. Лиљана Јорданоска – социјален работник (ЈУ МЦСР Прилеп)
 20. Дејан Тошески – правник (ЈУ МЦСР Прилеп)

29.07.2020 во 14:00 часот

 1. Моника Чекаловиќ – социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 2. Марија Стојкова – педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 3. Николина Дојчиновска – психолог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 4. Соња Цаковиќ Цветановска – педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 5. Томислав Ружин – социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 6. Гораст Велковски – социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 7. Фанија Блажевска – дефектолог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 8. Ана Гешовска – педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 9. Мујо Машовиќ – правник (ЈУ Прифатен центар за сместување на лица баратели на право на азил – Скопје)
 10. Магде Петровска – психолог (ЈУ Прифатен центар за сместување на лица баратели на право на азил – Скопје)
 11. Марија Трајкоска-Јованова – психолог (ПУСЗ Жана)
 12. Мартин Цаневски – социјален работник (Здружение Хуманост)
 13. Дамјан Николовски – социјален работник (Здружение Хуманост)
 14. Теодора Василевска – социјален работник (ПУСЗ Сончева Куќа)
 15. Кристијан Бангиев – социјален работник (ПУСЗ Сонце)
 16. Тимка Иванова – социјален работник (ПУСЗ Актив)
 17. Менка Димовска – социјален работник (ПУСЗ Св. Петка)

30.07.2020 во 09:00 часот

 1. Беса Љута – правник (ЈУ МЦСР Тетово)
 2. Александра Поровска – правник (ЈУ МЦСР Тетово)
 3. Слободан Ѓорѓевски Правник (ЈУМЦСР Тетово)
 4. Марија Исаевска – Ристовска, социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)
 5. Арниса Дехари Правник (ЈУ МЦСР Тетово)
 6. Александра Анѓелкоска – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)
 7. Елизабета Кочовска – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)
 8. Светлана Стаматовска – правник (ЈУ МЦСР Тетово)
 9. Демирша Османов – правник (ЈУ МЦСР Штип)
 10. Даниела Стојанова Зафирова – педагог (ЈУ МЦСР Штип)
 11. Верица Алексова – социјален работник (ЈУ МЦСР Штип)
 12. Мери Андонова – правник (ЈУ МЦСР Штип)
 13. Весна Панов – социјален работник (ЈУ МЦСР Штип)
 14. Катерина Јовановска – дефектолог (ЈУ МЦСР Штип)
 15. Катерина Николовска – правник (ЈУ МЦСР Скопје)
 16. Туника Радиќ Папацафа – педагог (ЈУ МЦСР Скопје)
 17. Љубица Евросимоска – правник (ЈУ МЦСР Скопје)
 18. Весна Илиева – правник (ЈУ МЦСР Скопје)
 19. Дарко Јаковлевски – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)
 20. Ерди Мехмети – психолог (ЈУ МЦСР Скопје)
 21. Стефан Кимовски – правник (ЈУ МЦСР Скопје)
 22. Кристина Симјановска – правник (ЈУ МЦСР Скопје)
 23. Арбан Берати – правник (ЈУ МЦСР Скопје)
 24. Билјана Ангеловска – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)
 25. Андријана Алексоска – педагог (ЈУ МЦСР Скопје)

30.07.2020 во 11:30 часот

 1. Биљана Ангелковиќ – Антов – психолог (ЈУ ЦСР Пробиштип)
 2. Надица Анчевска – социјален работник (ЈУ ЦСР Пробиштип)
 3. Александра Мицевска – социјален работник (ЈУ ЦСР Пробиштип)
 4. Снежана Петрушев – правник (ЈУ ЦСР Пробиштип)
 5. Соња Анчева – социјален работник (ЈУ МЦСР Радовиш)
 6. Ељван Нанушева Али – социјален работник (ЈУ МЦСР Радовиш)
 7. Наташа Лозановска – социјален работник (ЈУ МЦСР Битола)
 8. Павле Христов – правник (ЈУ МЦСР Струмица)
 9. Билјана Стојчева – правник (ЈУ МЦСР Струмица)
 10. Елена Ѓорѓиева – правник (ЈУ МЦСР Струмица)
 11. Елица Божиновска – правник (ЈУ МЦСР Струмица)
 12. Билјана Глигорова – социјален работник (ЈУ МЦСР Струмица)
 13. Аљма Арслани – правник (ЈУМЦСР Струга)
 14. Едмир Тела – правник (ЈУ МЦСР Струга)
 15. Оливера Матлиоска – социјален работник (ЈУ МЦСР Струга)
 16. Дејан Чупетрески – социјален работник (ЈУ МЦСР Прилеп)
 17. Нела Јездиќ – социјален работник (ЈУ МЦСР Прилеп)
 18. Даниела Пижоска – педагог (ЈУ МЦСР Прилеп)
 19. Ѓурѓица Димеска – дефектолог (ЈУ МЦСР Прилеп)
 20. Елена Петреска – специјален едукатор и рехабилитатор (ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола)
 21. Мевљана Метлику – психолог (ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола)
 22. Ефтимија Ивановска – психолог (ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола)
 23. Орхидеја Ефтимова – физиотерапевт (ЈУ Завод за заштита и рехабилитација, Бања Банско, Струмица)

30.07.2020 во 14:00 часот

 1. Наташа Николовска – социјален работник (Црвен Крст – Општинска организација Гостивар)
 2. Сузана Вељанова – психолог- (Црвен Крст – Општинска организација Неготино)
 3. Јасмина Лекоска – психолог (Црвен Крст – Општинска организација Струга)
 4. Менче Златинова, социјален работник Црвен Крст (Општинска организација Струмица)
 5. Маре Стојменовска – Мицевска, специјален едукатор и рехабилитатор (Црвен Крст – Општинска организација Битола)
 6. Стерја Димов – правник- Здружение ЕСИ НЕЛИС-Скопје)
 7. Драгана Максимовска Стојковски, специјален едукатор и рехабилитатор (Здружение ИНКЛУЗИВА)
 8. Наташа Момировска – специјален едукатор и рехабилитатор (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)
 9. Стојанка Коцева – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)
 10. Маја Темкова – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)
 11. Сузана Богдановска – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)
 12. Анета Стефановска – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)
 13. Јасмина Илиева – социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 14. Јана Зенговска – психолог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 15. Јовица Димитриевски – педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 16. Елена Мерџановска – социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 17. Наташа Тноковска – психолог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 18. Катерина Јошевска – социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 19. Кристина Милошевска – педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 20. Ервин Шиковски – педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)
 21. Весна Ѓорчева Ефтимова – правник (ЈУ МЦСР Свети Николе)
 22. Катерина Сенева Конева – социјален работник (ЈУ МЦСР Свети Николе)
 23. Жанета Стојковска – социјален работник (ЈУ МЦСР Свети Николе)
 24. Александра Калофова (Гигова) – психолог (ЈУ МЦСР Свети Николе)